Menu

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Curant Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.8.2019. Viimeisin muutos 15.9.2020.

1 Rekisterin pitäjä
Curant Oy, Kaanaantie 40, 21120 Raisio
Y-tunnus 1849157-3

2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Janina Lönnroth
janina@curant.f
050 304 4777

3 Rekisterin nimi
Curant Oy:n asiakasrekisteri

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimusta edeltävien  toimenpiteiden toteuttamiseksi ja täytäntöön panemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten  velvoitteiden noudattamiseksi. Käytämme keräämiämme henkilötietoja ylläpitääksemme,  suojataksemme, tarjotaksemme ja parantaaksemme palveluitamme, sekä kehittääksemme  uusia palveluita ja asiakassuhteitamme. Käytämme näitä tietoja myös tarjotaksemme  räätälöityä sisältöä, kuten palveluita koskevia tarjouksia. Lisäksi käytämme henkilötietoja  palvelua koskeviin tiedotteisiin, laskutukseen ja tilastointiin. Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5 Käsiteltävät henkilötiedot (rekisterin tietosisältö)
Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista henkilötiedoista:
– Etu- ja sukunimi
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja keräämme ensisijaisesti asiakkaalta itseltään palvelun  oston tai arvontaan osallistumisen yhteydessä, internetpalvelun ajanvarauksen tai  asiakaspalvelutapahtuman yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta.

7 Henkilötietojen käsittelijämme
Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste  päästä käsiksi tietoihin. Kaikkia työntekijöitämme velvoittaa asianmukainen  salassapitosopimus. Yhteistyökumppanimme, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän  lukuumme, ovat työntekijöineen vastaavien salassapitosopimusten velvoittamia.  Kumppaniemme valintaan kuuluu tarkka tietosuoja-arviointi. Kolmas osapuoli sitoutuu aina  tietosuojalainsäädännössä (GDPR:ssä) edellytettyihin asianmukaisiin suojatoimiin. Sovimme  käsittelystä kirjallisesti kunkin yhteistyökumppanimme kanssa.

Emme luovuta palveluumme tallennettua asiakirjasisältöä tai niihin liittyviä henkilötietoja  ulkopuolisille kuin lain vaatiessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan  talousalueen ulkopuolelle.

8 Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytysaika vastaa sopimuksen kestoa. Sopimuksen päättymisen jälkeen  säilytämme henkilötietoja yhden (1) vuoden mahdollisten epäselvien tilanteiden varalta.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huollellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa ja saada tiedot
Rekisteröidyllä on henkilötietolain säätämiä poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus tarkistaa henkilörekisteriin itsestään talletetut tiedot. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella Curant Oy, Janina Lönnroth, Kaanaantie 40, 21120 Raisio.

Oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan  virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla  tavalla varmennettu korjauspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella Curant Oy, Janina Lönnroth, Kaanaantie 40, 21120 Raisio. Korjausta koskevassa pyynnössä on yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet.

Poisto-oikeus
Poistamme pyynnöstä kaikki henkilötiedot asiakasrekisteristämme, ellei meillä ole oikeudellista erityisperustetta säilyttää tietoja (esim. maksamattomat laskut).

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisen suoramarkkinointisähköpostimme lopussa on painike, jolla voi poistua suoramarkkinointilistaltamme.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietoja koskevat valitukset valvontaviranomaisen  ratkaistavaksi, mikäli henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.  Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä  toimiva tietosuojavaltuutettu.

Kaanaantie 40
21120 Raisio
Puh. 040 722 3097

Tietosuoja
Tietosuoja